Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
O5
120
605531875
2
O6
120
597169378
3
No_Than_4
120
562410529
4
O7
120
555631386
5
No_Than_3
120
478109459
6
O8
120
465436034
7
No_Than_6
120
462482056
8
No_Than_1
120
425551163
9
No_Than_7
120
385078085
10
No_Than_2
120
381324410
11
__TraMy_TN__
120
376297581
12
OO3
120
375565445
13
No_Than_5
120
295206753
14
No_Than_8
120
202455373
15
Zk_Tao
120
116281636
16
_Butt_
120
105935343
17
Lan
120
100357724
18
HoangHa
120
91878325
19
__XichMy__
120
89552669
20
BangTyTy
120
77241295